วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3

วิธีการใช้โปรแกรม  SPSS
1.เปิดโปรแกรม  SPSS
2.ดูมุมซ้ายมือจะมีหน้ากระดาษ  2  หน้า  หน้า  1  data  view 
                                                                หน้า  2  variable view 
3.ให้กดหน้า  2  variable view 
4.กำหนดค่าในหน้า variable view  และช่อง  name   พิมพ์  เพศ,a1,a2,a3,a4,b1,b2,b3,b4,c1,c2,c3,c4,d1,d2,d3  เรียงจากบนลงล่าง  โดย 
 a   แทนแบบประเมินด้านที่ 1 
 b  แทนแบบประเมินด้านที่  2 
 c  แทนแบบประเมินด้านที่  3 
 d  แทนแบบประเมินด้านที่  4ช่อง width   พิมพ์ตัวเลขความกว้างที่ต้องการ
ช่อง deimalsเลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ (0,1,2)
ช่อง value   ใส่ค่าโดยคลิกขวา  แถวเพศ  ในช่อง  value  พิมพ์  1ชาย  2หญิง  ส่วนแถว a1,a2....,d3  ในช่อง value  ใส่ 1-น้อยที่สุด 2-น้อย 3-ปานกลาง 4-มาก 5-มากที่สุด
5.หลังจากนั้นกลับมากดหน้า  1  data view   ข้อมูลที่พิมพ์ จากหน้า variable view  เพศ,a1,a2,a3,a4,b1,b2,b3,b4,c1,c2,c3,c4,d1,d2,d3 จะมาปรากฎ  บนหัวกระดาษโดยเรียงจากซ้ายไปขวา
6.พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view โดยกรอกข้อมูลเป็นรายบุคคลที่ละข้อจนครบทุกข้อ  แล้วจึงกรอกข้อมูลคนที่  2,3,4  จนครบ  20  คน  โดยช่อง  เพศ  หากผู้ประเมินเป็นเพศชาย  พิมพ์  1  เพศหญิง  พิมพ์  2  
ช่อง    a1  หากผู้ประเมินตอบคำถามอยู่ในระดับปานกลาง  ให้พิมพ์เลข  3  ช่อง    a2  หากผู้ประเมินตอบคำถามอยู่ในระดับมาก  ให้พิมพ์เลข  4  จนถึง  d4  ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด(20 คน)

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

ภาพถ่ายของฉัน
ชื่อนางสาวชุติมาภรณ์   ฝั่งชลจิตต์
ชื่อเล่น  ชุค่ะ
ที่อยู่ 126/2  หมู่ 1 ตำบลพรหมโลก  อำเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรีธรรมราช  80320
สถานที่ทำงาน  โรงเรียนพรหมประสาทวิทย์   อำเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรีธรรมราช
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช