วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 คุณประโยชน์ของ Blogspot

กิจกรรมที่ 6 คุณประโยชน์ของ Blogspot
การทำ Blogspot มีประโยชน์สำหรับการจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ ที่เหมาะสมกับยุคการสื่อสารไร้พรมแดนหรือยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้บุคคลที่สนใจได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิษย์ เพื่อนครู หรือผู้สนใจทั่วไปมาใช้ประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลด้านบริบทโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช การใช้โปรแกรม SPSS ในการคำนวนข้อมูลหาค่าเฉลี่ย เป็นประโยชน์ในการทำรายงานโครงการการทำวิจัย ในด้านการบริหารก็สามารถนำมาใช้ในส่วนของการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนร จากที่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและสร้างบล็อคด้วยตนเอง และดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บล็อค มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งครูและผู้บริหารจะได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษา และเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศ
โรงเรียนพรหมประสาทวิทย์
1. สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
                1.1  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนพรหมประสาทวิทย์  ตั้งอยู่ที่  126 / 3  หมู่ที่  1  ถนนนคร นบพิตำ   ตำบลพรหมโลก   อำเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรีธรรมราช   รหัสไปรษณีย์  80320   โทรศัพท์  075 338029
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช   เขต  4
                1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยปีที่  1  ( อนุบาลปีที่  1 ) ถึงระดับปฐมวัยปีที่ 3  ( อนุบาลปีที่ 3 ) 
                1.3  มีเขตพื้นที่บริการ   20  หมู่บ้าน   ได้แก่   อำเภอพรหมคีรี      อำเภอเมือง     กิ่งอำเภอนบพิตำ   อำเภอท่าศาลา  ( บางส่วน )
                ประวัติโดยย่อ
                โรงเรียนพรหมประสาทวิทย์สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ   ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  126/3   หมู่ที่  1   ถนนนคร  -  นบพิตำ   ตำบลพรหมโลก   อำเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรีธรรมราช     นายแผ้ว    ฝั่งชลจิตต์    ผู้ได้รับใบอนุญาต    นายปราโมทย์  ฝั่งชลจิตต์
ผู้จัดการ  ,  ครูใหญ่  โรงเรียนพรหมประสาทวิทย์   ได้รับใบอนุญาตเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  14  เดือนมิถุนายน  2504   และรับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ( ปฐมวัย )  ถึงมัธยมศึกษาปีที่  6  ( ม.6 ) ( ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1 อนุบาลปีที่  3 )  และทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้ จำนวน  215  คน
                ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนพรหมประสาทวิทย์
                เดิมคือ  โรงเรียนพรหมโลกวิทยา  ( ตั้งอยู่     บ้านตลาดศุกร์  หมู่ที่  5  ตำบลพรหมโลก   อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช )  ปัจจุบัน  หมู่ที่  4   ตำบลพรหมโลก   อำเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี  พ.ศ.  2502   ต่อมาโรงเรียนพรหมโลกวิทยาถูกถอนใบอนุญาต  เนื่องจากผู้จัดการถูกดำเนินคดีข้อหาฝักใฝ่ในลัทธิคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้น
                ต่อมาได้ย้ายโรงเรียนพรหมโลกวิทยา  มาตั้งที่ศาลาโรงธรรมวัดพรหมโลก   หมู่ที่ 5  ถนนน้ำตกพรหมโลก  ตำบลพรหมโลก   อำเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยให้นายแผ้ว   ฝั่งชลจิตต์  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตและได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนพรหมโลกวิทยามาเป็นโรงเรียนพรหมประสาทวิทย์
                ต่อมาเมื่อวันที่  25  ตุลาคม  2505   ได้เกิดวาตภัยทำให้ศาลาโรงธรรมวัดพรหมโลกสถานที่ตั้งโรงเรียนพรหมประสาทวิทย์ถูกลมพัดพังเสียหายทั้งหมด
                จึงได้ย้ายโรงเรียนพรหมประสาทวิทย์   มาตั้งอยู่เลขที่  126/3   หมูที่  1  ถนนนคร นบพิตำ   ตำบลพรหมโลก   อำเภอพรหมคีรี    จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อ  พ.ศ.  2506  จนถึงปัจจุบัน
                ต่อมา   นายแผ้ว   ฝั่งชลจิตต์   ผู้รับใบอนุญาตได้โอนโรงเรียนพรหมประสาทวิทย์  ให้นายปราโมทย์ 
ฝั่งชลจิตต์  เป็นผู้รับใบอนุญาต   เมื่อวันที่  11 เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2548


2.  ภารกิจของโรงเรียนพรหมประสาทวิทย์ (อนุบาล) จะมีการจัดกิจกรรม  ดังนี้
                1. จัดกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  เช่น  กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน นอกสถานที่
                2.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  เช่น  โครงการส่งเสริมกีฬาโครงการรักการ
อ่าน
                3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อม  ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
โครงการประกวดห้องเรียน
                4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรม   จริยธรรม   และความเป็นไทย   เช่น  นำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญ  กิจกรรมวันนี้หนูทำดีอะไรบ้าง   กิจกรรมสุขหรรษา
                5. จัดส่งเสริมให้มีสื่อการเรียนการสอน   เทคโนโลยีที่ทันสมัย   เช่น   โครงการผลิตสื่อ   พัฒนาซ่อมแซม   โครงการจัดซื้อ  -  จัดหาสื่อ
                6. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองและส่งเข้าอบรมอย่างต่อเนื่อง
                7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  เช่น  กิจกรรมวันพ่อ   กิจกรรมวันแม่   กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
ด้านการบริหารงานฝ่ายต่างๆ มีดังนี้
 1. ฝ่ายวิชาการ 
                                ฝ่ายวิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษามากที่สุด  ทางฝ่ายวิชาการมีโครงการที่ทำรับผิดชอบทั้งหมด15โครงการ เช่น  โครงการรักการอ่าน  โครงการต้นไม้พูดได้   โครงการนิเทศภายใน โครงการหนูน้อยแข็งแรง    โครงการหนูน้อยฉลาดซื้อ  โครงการสื่อไอที โครงการคุณธรรจริยธรรม   โครงการได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นโครงการทุกโครงการ       2. ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและประชาสัมพันธ์
ฝ่ายกิจการนักเรียนมีโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมผลผลิตของเราคือนักเรียน เช่น โครงการเข้าค่ายคุณธรรม   โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการทัศนศึกษา  จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ปรากฏว่า โครงการเข้าค่ายคุณธรรม   และทางโรงเรียนได้สนับสนุนด้านการแสดงต่างๆ เพื่อไปทำแสดงในหน่วยงานแต่ละที   นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมนี้ 
3. ฝ่ายบุคคล
                                ผ่ายบุคคลมีกิจกรรมต่างที่ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายบุคคลมีกิจกรรมการศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ที่โรงเรียนได้เข้าอบรม
                4. ฝ่ายอาคารสถานที่
                           ฝ่ายอาคารสถานที่มีกิจกรรมต่างๆที่สนับสนุนโครงการได้แก่ กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  กิจกรรมจัดทำป้ายต่างๆ  เช่นจะมีโครงการต้นไม้พูดได้  เพื่อให้นักเรียนสามารถรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น  เพราะนักเรียนดูภาพและสามารถรู้ได้ว่าอ่านว่าอะไร   สถานที่จะต้องเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โดยมีการจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงาน   สถานอาคารเรียนเรียนสวย  สะอาด  น่าเรียน สภาพบริเวณโรงเรียนสะอาดร่มรื่น มีการจัดสวนหย่อม สำหรับการพักผ่อน  และเป็นที่ประทับใจของผู้ที่มาพบเห็น มีการติดดตั้งถังขยะบริเวณอาคารเรียนอนุบาล ห้องละ 1 ใบ  บริเวณโรงอาหารสะอาด  มีการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ให้มีความปลอดภัย สวยงาม
               

กิจกรรมที่ 5

ศึกษาดูงาน มาเลเซีย - สิงคโปร์
กิจกรรมที่ 5 บันทึกการศึกษาดูงานมาเลเซีย-สิงคโปร์24-28 มกราคม 2554
คณะนักศึกษา ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันที่  24 มกราคม 2554
คณะนักศึกษา ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีคณาจารย์ ได้แก่ อาจารย์ไพศาล อาจารย์ทรงพล อาจารย์นพรัตน์ อาจารย์สาลินี และอาจารย์เย็นฤดี ร่วมเดินทางโดยรถบัสเพื่อศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ มุ่งหน้าสู่ด่านจังโหลน (บ้านด่านนอก อ. สะเดา จ. สงขลา) เพื่อตรวจสอบ passport
เดินทางต่อเข้าสู่ด่าน บูกิตกายูฮิตัม อยู่ในรัฐเปอร์ลิส ต้องขนสัมภาระให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยละเอียด....ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี เดินทางต่อสู่เขตรัฐเคดาร์(รัฐไทรบุรี)
รัฐเคดาร์พื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ได้ชื่อว่าเป็น อู่ข้าวอู่น้ำของมาเลเซีย
ศึกษาดูงาน โรงเรียน Sekolah Kebangsaan Kodiang เด็กนักเรียนต้อนรับพวกเราน่ารักดี อาหารมือแรกของเราเป็นข้าวหมกไก่ย่าง...กับส้มแมนดาริน (อร่อยดีค่ะ)
ก่อนออกเดินทางสู่ปีนัง (Penang) แวะแลกเงินริงกิตและสิงคโปร์ดอลล่า (SGD) รถมุ่งหน้าสู่ปีนัง (รัฐที่มีวัดพุทธ วัดจีน วัดแขก มัสยิดและโบสถ์) ข้ามสะพานข้ามฟากและสะพานปีนัง (Penang Bridge) สะพานที่ยาวที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร เป็นสะพานแขวนที่ยาวเป็นอันดับ 4 ของโลก สร้างเมื่อปี 1985 สมัย ดร. มหาธีร์ โมฮัมหมัด (มหาเดย์) เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 4 ของประเทศมาเลเซีย ทานอาหารมื้อค่ำที่ร้าน “Makananlaut” เป็นอาหารจีน คืนนี้พักโรงแรม Grand Continental Hotel
วันที่  25 มกราคม 2554เช้านี้ทานอาหารเช้าของโรงแรม ออกเดินทางจากโรงแรม ไปชมป้อมปืน และท่าเทียบเรือ Star Cruises ผ่านวงเวียนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองปีนังด้วย (นั่นคือลูกหมาก)
มื้อเที่ยงวันนี้ทานกันที่ร้าน Garden Restaurant (มาเลเซียเขียนว่า Restoran) เป็นอาหารจีนที่มีเมนูแปลกเป็นขนมปัง (bun) ทานกับกุ้งผัดซอส (รสชาติอาหารเราเริ่มชินกันแบบจำยอมต้องท่าน) ทานอาหารเสร็จเรามุ่งหน้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวงของมาเลเซีย) ระหว่างทางแวะถ่ายภาพกับพระราชวังแห่งชาติอิสตาน่า เนการ่า (Istana Negara) และไปถ่ายรูปและเยี่ยมชมอนุสาวรีย์ทหารอาสา สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้แก่ทหารอาสา เมื่อครั้งร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 2 (World War II)ต่อ แวะถ่ายภาพ ณ จัตุรัสเมอร์เดก้า (Merdaka Square) หรือจัตุรัสอิสรภาพ คนมาเลย์จะเฉลิมฉลองวันชาติกันที่นี่ ซึ่งรายล้อมไปด้วยอาคารยุคอาณานิคม เป็นสถาปัตยกรรมแบบอินเดียและอาหรับที่งดงาม จุดเด่นคือ เสาธงที่สูงถึง 100 เมตร
เดินทางต่อเพื่อชมสัญลักษณ์ของมาเลเซีย นั่นคือตึกแฝด เปโตรนาส (Petronas Twin Towers) สูง 451.9 เมตร มี 88 ชั้น มีจุดให้ชมวิวอยู่ที่ชัด 41 สร้างเสร็จปี 1996 ครองสถิติตึกแฝดสูงที่สุดในโลก ผู้ออกแบบคือ ซีซ่าแฟรนลี่
แวะ Shop ร้าน Cocoa Boutique ซื้อ chocolate ที่ติด 1 ใน 5 ของโลก
จากนั้น มุ่งหน้าสู่ Genting Highland (ในรัฐปาหัง) ถึงสถานี Cable Car นั่งกระเช้าไฟฟ้า ทำเอาหลายคนเสียวๆ อยู่เหมือนกัน ใช้เวลาบนกระเช้าไฟฟ้าประมาณ 15 นาที ท่ามกลางเมฆหมอก และป่าไม้อันเขียวขจีตลอดเส้นทาง จากเข้าชมบ่อนคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายตามอัธยาศัย มีเครื่องเล่นนานาชนิดให้เลือกเล่นตามชอบ...(I’m just looking and taking photos)
26 มกราคม 2554
ทานอาหารเช้าในภัตตาคารของโรงแรม First World และมายังจุดนัดหมายเพื่อเดินทางต่อ โปรแกรมวันนี้เราจะไปเมืองใหม่ เมืองปุตราจาย่า (Putrajaya) โดย Bus ซึ่งนับเป็นโชคดีที่มีโอกาสได้เจอการเดินทางทั้งสองรูปแบบ ทำให้เห็นบรรยากาศสองข้างทางซึ่งอยู่บนภูเขาสูง 1,800 เมตร ทึ่งในความเก่งของวิศวกร
แวะ Shop ร้านนาฬิกา Swiss เที่ยงก็ทานอาหารจีนที่ภัตตาคาร ทานอาหารเสร็จมุ่งหน้าสู่เมือง ปุตราจาย่า ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ 25 กิโลเมตร เมืองนี้สร้างโดยแนวคิดของอดีตนายกรัฐมนตรี มหาเธร์ โมฮำหมัด สร้างเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศ หน่วยราชการ กระทรวงทบวงกรมต่างๆ ให้ย้ายมาอยู่ที่นี่ เริ่มสร้างเมื่อปี 2001 ก่อนถึงเมืองปุตราจาย่าเราได้ชมสะพานที่สวยงาม ชื่อ Butra Bridge แวะถ่ายรูปตรงที่พักบนสะพาน กับมัสยิตสีชมพู ปุตรา (Putra Mosque) ด้านหน้าเป็นทะเลสาปเทียมที่ถูกสร้างขึ้นมาเสริมทัศนียภาพให้สวยงาม มัสยิตแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อน จุคนได้ถึง 15,000 คน แล้วเดินทางต่อไปมุ่งสู่ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) คืนนี้เราแยกพัก 2 โรงแรม คือ Bus 1 และ Bus 2 (1-24) พักโรงแรม A Queen Lavender ส่วนที่เหลือพัก Fragence Hotel
27 มกราคม 2554
ตื่นเช้ามารับประทานอาหารเช้าของโรงแรม โปรแกรมในวันนี้เราจะเดินทางสู่เกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa Island) ได้ชื่อว่าเป็นเกาะหรรษา ระหว่างเดินทางไกด์นำเราแวะร้านขายน้ำหอม และของที่ระลึก หลังจากนั้นเดินทางต่อไปถนน Orchard เป็นถนนที่ขึ้นชื่อเรื่องเฟชั่นของสิงคโปร์
เดินทางต่อสู่เกาะ Sentosa ประสบการณ์ที่นี่เป็นอะไรที่ Amazing นอกจากทิวทัศน์
ที่สวยงามในหลายๆ บรรยากาศ สิ่งก่อสร้างแปลกตาที่เราเห็นแล้วต้องเก็บภาพไว้ ก็ได้ตื่นเต้นกับการชมภาพยนตร์ 4 D Magic และบรรยากาศยามค่ำกับการนั่งชมแสง สี เสียง บนม่านน้ำ เล่นผ่านเรื่องราวนิทานปรัมปรา เรียกว่า Song of the sea และสุดท้ายของประเทศสิงคโปร์คือการล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำคืนของสิงคโปร์

28 มกราคม 2554เราออกเดินทางกลับประเทศไทยที่แสนจะสุขสบาย วันนี้ทั้งวันต้องนั่งบนรถตลอดเส้นทาง (แวะเข้าห้องน้ำเป็นระยะๆ ) ก่อนถึงด่านได้เข้าซื้อของฝากจาก ( อาหาร )
และคิดว่าจะถึง นครศรีธรรมราช ประมาณ เที่ยงคืน

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3

วิธีการใช้โปรแกรม  SPSS
1.เปิดโปรแกรม  SPSS
2.ดูมุมซ้ายมือจะมีหน้ากระดาษ  2  หน้า  หน้า  1  data  view 
                                                                หน้า  2  variable view 
3.ให้กดหน้า  2  variable view 
4.กำหนดค่าในหน้า variable view  และช่อง  name   พิมพ์  เพศ,a1,a2,a3,a4,b1,b2,b3,b4,c1,c2,c3,c4,d1,d2,d3  เรียงจากบนลงล่าง  โดย 
 a   แทนแบบประเมินด้านที่ 1 
 b  แทนแบบประเมินด้านที่  2 
 c  แทนแบบประเมินด้านที่  3 
 d  แทนแบบประเมินด้านที่  4ช่อง width   พิมพ์ตัวเลขความกว้างที่ต้องการ
ช่อง deimalsเลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ (0,1,2)
ช่อง value   ใส่ค่าโดยคลิกขวา  แถวเพศ  ในช่อง  value  พิมพ์  1ชาย  2หญิง  ส่วนแถว a1,a2....,d3  ในช่อง value  ใส่ 1-น้อยที่สุด 2-น้อย 3-ปานกลาง 4-มาก 5-มากที่สุด
5.หลังจากนั้นกลับมากดหน้า  1  data view   ข้อมูลที่พิมพ์ จากหน้า variable view  เพศ,a1,a2,a3,a4,b1,b2,b3,b4,c1,c2,c3,c4,d1,d2,d3 จะมาปรากฎ  บนหัวกระดาษโดยเรียงจากซ้ายไปขวา
6.พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view โดยกรอกข้อมูลเป็นรายบุคคลที่ละข้อจนครบทุกข้อ  แล้วจึงกรอกข้อมูลคนที่  2,3,4  จนครบ  20  คน  โดยช่อง  เพศ  หากผู้ประเมินเป็นเพศชาย  พิมพ์  1  เพศหญิง  พิมพ์  2  
ช่อง    a1  หากผู้ประเมินตอบคำถามอยู่ในระดับปานกลาง  ให้พิมพ์เลข  3  ช่อง    a2  หากผู้ประเมินตอบคำถามอยู่ในระดับมาก  ให้พิมพ์เลข  4  จนถึง  d4  ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด(20 คน)

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

ภาพถ่ายของฉัน
ชื่อนางสาวชุติมาภรณ์   ฝั่งชลจิตต์
ชื่อเล่น  ชุค่ะ
ที่อยู่ 126/2  หมู่ 1 ตำบลพรหมโลก  อำเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรีธรรมราช  80320
สถานที่ทำงาน  โรงเรียนพรหมประสาทวิทย์   อำเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรีธรรมราช
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช