วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศ
โรงเรียนพรหมประสาทวิทย์
1. สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
                1.1  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนพรหมประสาทวิทย์  ตั้งอยู่ที่  126 / 3  หมู่ที่  1  ถนนนคร นบพิตำ   ตำบลพรหมโลก   อำเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรีธรรมราช   รหัสไปรษณีย์  80320   โทรศัพท์  075 338029
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช   เขต  4
                1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยปีที่  1  ( อนุบาลปีที่  1 ) ถึงระดับปฐมวัยปีที่ 3  ( อนุบาลปีที่ 3 ) 
                1.3  มีเขตพื้นที่บริการ   20  หมู่บ้าน   ได้แก่   อำเภอพรหมคีรี      อำเภอเมือง     กิ่งอำเภอนบพิตำ   อำเภอท่าศาลา  ( บางส่วน )
                ประวัติโดยย่อ
                โรงเรียนพรหมประสาทวิทย์สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ   ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  126/3   หมู่ที่  1   ถนนนคร  -  นบพิตำ   ตำบลพรหมโลก   อำเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรีธรรมราช     นายแผ้ว    ฝั่งชลจิตต์    ผู้ได้รับใบอนุญาต    นายปราโมทย์  ฝั่งชลจิตต์
ผู้จัดการ  ,  ครูใหญ่  โรงเรียนพรหมประสาทวิทย์   ได้รับใบอนุญาตเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  14  เดือนมิถุนายน  2504   และรับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ( ปฐมวัย )  ถึงมัธยมศึกษาปีที่  6  ( ม.6 ) ( ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1 อนุบาลปีที่  3 )  และทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้ จำนวน  215  คน
                ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนพรหมประสาทวิทย์
                เดิมคือ  โรงเรียนพรหมโลกวิทยา  ( ตั้งอยู่     บ้านตลาดศุกร์  หมู่ที่  5  ตำบลพรหมโลก   อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช )  ปัจจุบัน  หมู่ที่  4   ตำบลพรหมโลก   อำเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี  พ.ศ.  2502   ต่อมาโรงเรียนพรหมโลกวิทยาถูกถอนใบอนุญาต  เนื่องจากผู้จัดการถูกดำเนินคดีข้อหาฝักใฝ่ในลัทธิคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้น
                ต่อมาได้ย้ายโรงเรียนพรหมโลกวิทยา  มาตั้งที่ศาลาโรงธรรมวัดพรหมโลก   หมู่ที่ 5  ถนนน้ำตกพรหมโลก  ตำบลพรหมโลก   อำเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยให้นายแผ้ว   ฝั่งชลจิตต์  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตและได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนพรหมโลกวิทยามาเป็นโรงเรียนพรหมประสาทวิทย์
                ต่อมาเมื่อวันที่  25  ตุลาคม  2505   ได้เกิดวาตภัยทำให้ศาลาโรงธรรมวัดพรหมโลกสถานที่ตั้งโรงเรียนพรหมประสาทวิทย์ถูกลมพัดพังเสียหายทั้งหมด
                จึงได้ย้ายโรงเรียนพรหมประสาทวิทย์   มาตั้งอยู่เลขที่  126/3   หมูที่  1  ถนนนคร นบพิตำ   ตำบลพรหมโลก   อำเภอพรหมคีรี    จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อ  พ.ศ.  2506  จนถึงปัจจุบัน
                ต่อมา   นายแผ้ว   ฝั่งชลจิตต์   ผู้รับใบอนุญาตได้โอนโรงเรียนพรหมประสาทวิทย์  ให้นายปราโมทย์ 
ฝั่งชลจิตต์  เป็นผู้รับใบอนุญาต   เมื่อวันที่  11 เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2548


2.  ภารกิจของโรงเรียนพรหมประสาทวิทย์ (อนุบาล) จะมีการจัดกิจกรรม  ดังนี้
                1. จัดกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  เช่น  กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน นอกสถานที่
                2.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  เช่น  โครงการส่งเสริมกีฬาโครงการรักการ
อ่าน
                3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อม  ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
โครงการประกวดห้องเรียน
                4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรม   จริยธรรม   และความเป็นไทย   เช่น  นำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญ  กิจกรรมวันนี้หนูทำดีอะไรบ้าง   กิจกรรมสุขหรรษา
                5. จัดส่งเสริมให้มีสื่อการเรียนการสอน   เทคโนโลยีที่ทันสมัย   เช่น   โครงการผลิตสื่อ   พัฒนาซ่อมแซม   โครงการจัดซื้อ  -  จัดหาสื่อ
                6. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองและส่งเข้าอบรมอย่างต่อเนื่อง
                7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  เช่น  กิจกรรมวันพ่อ   กิจกรรมวันแม่   กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
ด้านการบริหารงานฝ่ายต่างๆ มีดังนี้
 1. ฝ่ายวิชาการ 
                                ฝ่ายวิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษามากที่สุด  ทางฝ่ายวิชาการมีโครงการที่ทำรับผิดชอบทั้งหมด15โครงการ เช่น  โครงการรักการอ่าน  โครงการต้นไม้พูดได้   โครงการนิเทศภายใน โครงการหนูน้อยแข็งแรง    โครงการหนูน้อยฉลาดซื้อ  โครงการสื่อไอที โครงการคุณธรรจริยธรรม   โครงการได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นโครงการทุกโครงการ       2. ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและประชาสัมพันธ์
ฝ่ายกิจการนักเรียนมีโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมผลผลิตของเราคือนักเรียน เช่น โครงการเข้าค่ายคุณธรรม   โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการทัศนศึกษา  จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ปรากฏว่า โครงการเข้าค่ายคุณธรรม   และทางโรงเรียนได้สนับสนุนด้านการแสดงต่างๆ เพื่อไปทำแสดงในหน่วยงานแต่ละที   นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมนี้ 
3. ฝ่ายบุคคล
                                ผ่ายบุคคลมีกิจกรรมต่างที่ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายบุคคลมีกิจกรรมการศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ที่โรงเรียนได้เข้าอบรม
                4. ฝ่ายอาคารสถานที่
                           ฝ่ายอาคารสถานที่มีกิจกรรมต่างๆที่สนับสนุนโครงการได้แก่ กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  กิจกรรมจัดทำป้ายต่างๆ  เช่นจะมีโครงการต้นไม้พูดได้  เพื่อให้นักเรียนสามารถรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น  เพราะนักเรียนดูภาพและสามารถรู้ได้ว่าอ่านว่าอะไร   สถานที่จะต้องเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โดยมีการจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงาน   สถานอาคารเรียนเรียนสวย  สะอาด  น่าเรียน สภาพบริเวณโรงเรียนสะอาดร่มรื่น มีการจัดสวนหย่อม สำหรับการพักผ่อน  และเป็นที่ประทับใจของผู้ที่มาพบเห็น มีการติดดตั้งถังขยะบริเวณอาคารเรียนอนุบาล ห้องละ 1 ใบ  บริเวณโรงอาหารสะอาด  มีการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ให้มีความปลอดภัย สวยงาม
               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น