วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 คุณประโยชน์ของ Blogspot

กิจกรรมที่ 6 คุณประโยชน์ของ Blogspot
การทำ Blogspot มีประโยชน์สำหรับการจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ ที่เหมาะสมกับยุคการสื่อสารไร้พรมแดนหรือยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้บุคคลที่สนใจได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิษย์ เพื่อนครู หรือผู้สนใจทั่วไปมาใช้ประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลด้านบริบทโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช การใช้โปรแกรม SPSS ในการคำนวนข้อมูลหาค่าเฉลี่ย เป็นประโยชน์ในการทำรายงานโครงการการทำวิจัย ในด้านการบริหารก็สามารถนำมาใช้ในส่วนของการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนร จากที่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและสร้างบล็อคด้วยตนเอง และดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บล็อค มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งครูและผู้บริหารจะได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษา และเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น